neděle, října 11, 2009

Holiness and catholicity of the Church

(Just to let you know I was so lazy to translate this article to english, so I used Google Transalator. If you don`t like it, read the article in czech. Its the one previous. )

... Just as the issue seems to us the holiness and catholicity of the Church. Lord's seamless robe is torn between squabbling parties, one church is divided into many churches, each of which have more or less intensity claiming that it has in all truth. Now the church for many, a major obstacle to faith. They can see it just human struggling for power and petty Theater of those who by arguing that they manage the official Christianity is most apparent in the way of the true spirit of Christianity.

There is a theory that the ideas she could refute our common sense, like the contrast of these ideas are not based solely on reason but also the bitterness of heart, which may have been disappointed in its lofty expectations, which in their hurt and wounded love, just feel that his hope is destroyed. How then to respond? Finally, religion can only say, why we have this faith, the Church still unable to love, why dare by his disfigured face still recognize the face of Holy Church. Let's start nevertheless factually. The word "holy", as we have seen earlier, not all of those statements meant to the sanctity of human persons, but refers to God's gift, which gives the middle of the sanctity of human unholiness. "Holy" is the symbol of the church is not called because the members were in one another and bezhříšnými holy people - the dream of emerging anew in every century, not in the conservative world of our text instead, though ONU expressed desire of man that he could never leave until his new heavens and new earth nedarují what he never be the earthly time. Already here we can say that the harshest critics of the Church of our time also has been secretly living this dream, and because it is disappointed with the loud noise of the house shut the door and say that lying is a whole house. But let's return back: Holiness Church is the sanctification of that power which it has God in spite of human sinfulness. We come here on their own distinguishing sign of the new Treaty ": In Christ, God is bound in human beings, he began to tie them. The new contract was not based on mutual respect for the agreement, but is gifted by God as grace, which persists despite the transgressions of man. Is an expression of God's love that can not overcome the inability of man, but always he is in favor again and yet again, it just accepts the sinner, turn to him and sanctify him and loved him.

On the basis of an irrevocable donation of the Lord himself is the Lord continually sanctify the Church, just as it makes present the Lord's holiness among men. Yes, it's really the sanctity of the Lord, which makes present here and who time and again in his paradoxical love for the elect vessel of its presence stained hands of people. It is a holiness that radiates in the middle of the Church as a sin, the holiness of Christ. The paradoxical appearance of the church - in which the divine and often presents nehodnýma hands and makes present is always in the form of "despite" - is the sign for believers of that "despite the" increasing God's love. This blending of God's love, concern and transgression of man, which notes the structure of the Church is like a dramatic form of grace, through which in the history vividly makes present the reality of grace as a constant omilostňování those who deserve it yourself. We could therefore directly say that it was his paradoxical structure, consisting of holiness and unholiness, the Church is by grace in this world.

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Svatost a univerzálnost církve

... Stejně sporná jako svatost se nám jeví i katolicita církve.
Nesešívaná Pánova suknice je roztržena mezi rozhádané strany, jedna
církev je rozdělena do mnoha církví, z nichž každá si s větší či menší
intenzitou nárokuje, že má ve všem pravdu. A tak se dnes církev pro
mnohé stala hlavní překážkou víry. Jsou v ní schopni vidět už jen
lidské pachtění po moci a malicherné divadlo těch, kdo svým tvrzením,
že oni spravují úřední křesťanství, zjevně nejvíc stojí v cestě
pravému duchu křesťanství.

Neexistuje teorie, která by uměla tyto myšlenky našemu rozumu
vyvrátit, stejně jako naopak i tyto myšlenky nevycházejí pouze z
rozumu, ale také ze zahořklosti srdce, jež bylo možná zklamáno ve
svých vznešených očekáváních a jež ve své uražené a zraněné lásce už
jen cítí, že jeho naděje je zničena. Jak tedy odpovědět? Nakonec je
možno jen pronést vyznání, proč jsme tuto církev přesto schopni vírou
milovat, proč se odvažujeme skrze tuto znetvořenou tvář poznávat stále
ještě tvář svaté církve. Začněme však přece jen věcně. Slovo "svatý",
jak jsme ukázali už dříve, není ve všech těchto výrocích míněno jako
svatost lidských osob, ale odkazuje na Boží dar, který daruje svatost
uprostřed lidské nesvatosti. "Svatou" se církev v symbolu nenazývá
proto, že by její členové byli vespolek lidmi svatými a bezhříšnými -
tento sen vynořující se vždy znovu v každém století nemá v střízlivém
světě našeho textu místo, třebaže vyjadřuje onu touhu člověka, jež ho
nikdy nebude moci opustit, dokud mu nová nebesa a nová země nedarují
to, co mu nikdy nedá tento pozemský čas. Už tady můžeme říci, že
nejtvrdší kritici církve naší doby vskrytu rovněž žijí z tohoto snu, a
protože je zklamal, s rámusem zavírají dveře domu a prohlašují, že
prolhaný je celý dům. Vraťme se však zpátky: Svatost církve spočívá v
oné moci posvěcení, kterou v ní působí Bůh navzdory lidské hříšnosti.
Narážíme zde na vlastní poznávací znamení "nové Smlouvy": V Kristu se
sám Bůh svázal s lidmi, dal se k nim připoutat. Nová smlouva se už
nezakládá na oboustranném dodržování dohody, ale je Bohem darována
jako milost, která přetrvává i navzdory nevěrnosti člověka. Je výrazem
Boží lásky, která se nedá přemoci neschopností člověka, ale vždy znovu
je mu nakloněna a stále znovu ho přijímá právě jako hříšníka, obrací
se k němu, posvěcuje ho a miluje.

Na základě neodvolatelného Pánova darování sebe sama je církev Pánem
ustavičně posvěcována, právě v ní se Pánova svatost zpřítomňuje mezi
lidmi. Ano, je to opravdu svatost Pána, která se tu zpřítomňuje a
která si stále znovu ve své paradoxní lásce volí za nádobu své
přítomnosti pošpiněné ruce lidí. Je to svatost, která uprostřed hříchu
církve vyzařuje jako svatost Kristova. Tato paradoxní podoba církve -
v níž se božské tak často prezentuje nehodnýma rukama a zpřítomňuje se
vždy jen ve formě "navzdory tomu" - je tak pro věřící znamením onoho
"navzdory" stále větší Boží lásky. Toto znepokojující prolínání Boží
lásky a nevěrnosti člověka, které poznamenává strukturu církve, je
jakoby dramatickou formou milosti, skrze niž se v dějinách názorně
zpřítomňuje realita milosti jakožto neustálé omilostňování těch, kdo
si to sami nezasluhují. Mohli bychom proto přímo říci, že právě svou
paradoxní strukturou, sestávající ze svatosti i nesvatosti, je církev
formou milosti v tomto světě.

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Děkuji/Thank you

Rád bych poděkoval všem čtenářům našeho blogu za čtenost. Dosáhli jsme
stavu 5500 návštěv, což je příjemné zjištění a povzbuzení. Děkuji vám
za čtení a budu rád, když budete také přispívat.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I would like to thank you readers for reading our blog. We have
reached the number of 5500 visits, and its a nice to know. Thank you
again and I will be glad if you also contribute by adding articles.

<Honza D.><

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net