sobota, listopadu 28, 2009

Advent

Advent nás zve…

Člověk má svobodu vyslovit svůj souhlas
V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho.

Latinské slovo „adventus“ odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něž by každý měl odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem. 

Tak, jako je Bůh svobodný, protože ho k tomu vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou z lásky. 


Bůh chce přicházet 
na zemi
skrze 
nás

V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na dveře našeho srdce: Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj život? Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek, totiž náš osobní život. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde také skrze nás. 
<Jan Dadak><
www.coffeelover.ic.cz

neděle, listopadu 08, 2009

European culture hopelessly failed formalism, legal principles. ... Well we know from daily life, so it is no wonder that the believers are constantly tempted to understand this way and their faith.

That is precisely what shows Dostoevsky`s "Idiot" Myškin - walking norm of moral principles of the gospel, but never pray the Lord's Prayer. Tolstoy, who promoted a Christianity couldn`t see that the basic revelation of the gospel is the belief that God is Father and that we are called to a constant dialogue with him, which in turn determines the form of morality. Formalism could be compared to the position of a son who would say to his mother: "What she says is very wise thing, but I will not deal with her. 
This, however, consequences for our attitude to the orders and structures. There is, for example marriage law, but people still do not because such a right exists. Taken, therefore, that they love and promise to love, respect and loyalty. Marriage is a right they only help to make it better able to implement. 

But for our mentality is still difficult to accept. Hypocrasy is the eternal temptation of not only the Pharisees of old, but also Christians. 

<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net

Moderní farizeismus

Evropská kultura beznadějně propadla formalismu, právním principům. ... Dobře je známe z denního života, a tak není divu, že také věřící jsou v neustálém pokušení chápat tímto způsobem i svou víru.

To je právě to, co parodizuje Dostojevskij “idiotem” Myškinem – je chodící normou morálních zásad evangelia, ale nikdy se nemodlí otčenáš. Tolstoj, který takové křesťanství propagoval, nebyl schopen vidět, že základní zjevení evangelia je víra, že Bůh je otec a že jsme povoláni k neustálému dialogu s ním, který teprve pak určuje formy mravnosti. Formalismus by se dal přirovnat k postoji syna, který by řekl o své matce: “To, co říká, je velmi rozumná věc, ale s ní samotnou jednat nebudu.” ... 
Z toho ovšem plynou důsledky pro náš postoj k řádům a strukturám. Existuje například manželské právo, ale lidé se přece neberou kvůli tomu, že takové právo existuje. Berou se proto, že se mají rádi a slibují si lásku, úctu a věrnost. Manželské právo jim má pouze pomoci, aby to mohli lépe uskutečňovat.

Jenže pro naši mentalitu je to stále těžko přijatelné. Farizeismus je věčné pokušení nejenom starých farizeů, ale i křesťanů. 


<Jan Dadak><
www.dadakplanet.net